Szkolenia

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzimy jako

1. SZKOLENIA WSTĘPNE
2. SZKOLENIA OKRESOWE  dla następujących grup pracowniczych:

  1. osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami
  2. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  3. pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest szkoleniem obligatoryjnym .
Szkolenie okresowe przeprowadza się dla :

  1. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na 3 lata; na stanowiskach robotniczych na których występuje szczególnie duże zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie mniej niż raz w roku dla pozostałych grup pracowniczych nie rzadziej niż raz na 5 lat.

l.p.

Grupa pracownicza

Szkolenie okresowe
Ilość godzin / koszt szkolenia

1

Pracodawcy, osoby kierujący pracownikami 

16 godz. / 80 zł od osoby

2

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

8 godz. / 45 zł od osoby

3

Pracownicy administracyjno – biurowi

8 godz. / 45 zł od osoby

3. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

  1. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
  2. prowadzenie pomocy przedlekarskiej, z użyciem „fantomu”.